Karrier tanácsadás során sokszor beszélünk arról, hogyan tevékenykedhetsz, ha nem alkalmazottként szeretnél megélni. Ha egyéni vállalkozóként működsz, általában megbízási szerződés, vagy vállalkozói szerződés szabályozza a tevékenységedet. A kettő nem ugyanaz, és fontos tudni, mik a különbségek.

Egyrészt különbség van abban, hogy a szerződés az elvégzett tevékenység eredményéhez kapcsolódik-e, vagy egy tevékenység gondos ellátását vállalja konkrét eredményhez köthető felelősségvállalás nélkül.

Lényeges különbség az is, hogy milyen mértékben szólhatnak bele a szerződő partner munkájába, melyik fél viseli a költségeket, ki biztosítja az eszközöket, hogyan szüntethető meg, illetve személyesen kell-e eljárni.

Vállalkozói szerződés jellemzői

 1. Konkrét eredményhez kötött a teljesítmény. A vállalkozói szerződés lényeges része, hogy a vállalkozó arra vállal kötelezettséget, hogy valamilyen eredményt produkál és ennek megléte jelenti a szerződés teljesülését. Ezt átadás-átvételi eljárással kell nyugtázni. A szerződés teljesítés nélkül a megrendelő elállásával, felmondásával, vagy ellehetetlenüléssel szűnhet meg.
 2. Az eredmény elérése jogosít díjazásra. A díjazás tartalmazhat részletfizetéseket előre rögzített ütemezés és részteljesítés mentén. Szintén tartalmazhat előleget, illetve foglalót.
 3. A megrendelő utasítási joga korlátozott. Nem szólhat bele abba, hogy a vállalkozó hogyan szervezi a tevékenységét. Csak az eredményre vonatkozó utasításokat adhat (milyen legyen a produktum).
 4. A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközöket a vállalkozónak kell beszerezni.

Vállalkozói szerződés minta, ingyenes, 2022


Vállalkozási szerződés

 1. Szerződő felek

Megrendelő

név……………………….

székhely:…………………

telefon: ……………………………………..

e-mail: ………………………………………

bankszámlaszám:………………………

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói ig. száma:………………………..

adószám:……………………………………

képviseli:…………………………………….

(továbbiakban: Megrendelő)

Vállalkozó

név……………………….

székhely:……………..,

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói ig. száma: ………………..

adószám:……………………………………

bankszámlaszám:………………………

képviseli:…………………………………….

telefon: ……………………………………..

e-mail: ………………………………………

(továbbiakban Vállalkozó)

között a mai napon az alábbi feltételekkel.

 1. A szerződés tárgya

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a …………………. a Vállalkozótól az alábbi tevékenységek elvégzését:

-………………………

-………………………

(továbbiakban: Szolgáltatás). Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szolgáltatás ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

 1. A Vállalkozó kötelezettségei

A vállalkozó kötelezettsége e szerződéssel kapcsolatban:

-………………………

-………………………

 1. A Megrendelő kötelezettségei

A vállalkozó kötelezettsége e szerződéssel kapcsolatban:

-………………………

-………………………

 1. Vállalkozási díj

A jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatás vállalkozási díja összesen ………,- Ft +  ÁFA, azaz összesen …………….Ft.

A Szolgáltatás vállalkozási díjának kiegyenlítése az alábbi ütemezésben (a Vállalkozó számlájának ellenében …. napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A (rész)számla kiállításának feltétele minden esetben az adott (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás  minden esetben a (rész)számla mellékletét képezi.

Fizetési ütemezés:

 1. részszámla összege:………esedékessége: ……………………..feltétele………………………
 2. részszámla összege:………esedékessége: ……………………..feltétele………………………
 3. végszámla összege:………esedékessége:………………………. feltétele………………………

Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkori Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.

 1. A sikeres teljesítés feltételei
 • A munka szerződésszerű megvalósítása
 • Az előírt szabványoknak, előírásoknak, ……. -nak való megfelelés
 • A szükséges dokumentumot, dokumentációk átadása
 • A jogszabályok által előírt teljesítmény-nyilatkozatok
 • ………………..
 1. Egyéb feltételek
 • …………………..
 • …………………..
 • …………………..
 • …………………..

Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.

A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló Szolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Kelt: …………….

…………………….                                                    ……………………………..

Megrendelő                                                               Vállalkozó

 

Szeretettel,

Tomori Nóra, karrier tanácsadó, életvezetési tanácsadó, karrier coach