Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés minta 2021 és 2022

Karrier tanácsadás során sokszor beszélünk arról, hogyan tevékenykedhetsz, ha nem alkalmazottként szeretnél megélni. Ha egyéni vállalkozóként működsz, általában megbízási szerződés, vagy vállalkozói szerződés szabályozza a tevékenységedet. A kettő nem ugyanaz, és fontos tudni, mik a különbségek.

Egyrészt különbség van abban, hogy a szerződés az elvégzett tevékenység eredményéhez kapcsolódik-e, vagy egy tevékenység gondos ellátását vállalja konkrét eredményhez köthető felelősségvállalás nélkül.

Lényeges különbség az is, hogy milyen mértékben szólhatnak bele a szerződő partner munkájába, melyik fél viseli a költségeket, ki biztosítja az eszközöket, hogyan szüntethető meg, illetve személyesen kell-e eljárni.

Vállalkozói szerződés jellemzői

 1. Konkrét eredményhez kötött a teljesítmény. A vállalkozói szerződés lényeges része, hogy a vállalkozó arra vállal kötelezettséget, hogy valamilyen eredményt produkál és ennek megléte jelenti a szerződés teljesülését. Ezt átadás-átvételi eljárással kell nyugtázni. A szerződés teljesítés nélkül a megrendelő elállásával, felmondásával, vagy ellehetetlenüléssel szűnhet meg.
 2. Az eredmény elérése jogosít díjazásra. A díjazás tartalmazhat részletfizetéseket előre rögzített ütemezés és részteljesítés mentén. Szintén tartalmazhat előleget, illetve foglalót.
 3. A megrendelő utasítási joga korlátozott. Nem szólhat bele abba, hogy a vállalkozó hogyan szervezi a tevékenységét. Csak az eredményre vonatkozó utasításokat adhat (milyen legyen a produktum).
 4. A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközöket a vállalkozónak kell beszerezni.

Vállalkozói szerződés minta, ingyenes, 2022


Vállalkozási szerződés

 1. Szerződő felek

Megrendelő

név……………………….

székhely:…………………

telefon: ……………………………………..

e-mail: ………………………………………

bankszámlaszám:………………………

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói ig. száma:………………………..

adószám:……………………………………

képviseli:…………………………………….

(továbbiakban: Megrendelő)

Vállalkozó

név……………………….

székhely:……………..,

cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói ig. száma: ………………..

adószám:……………………………………

bankszámlaszám:………………………

képviseli:…………………………………….

telefon: ……………………………………..

e-mail: ………………………………………

(továbbiakban Vállalkozó)

között a mai napon az alábbi feltételekkel.

 1. A szerződés tárgya

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a …………………. a Vállalkozótól az alábbi tevékenységek elvégzését:

-………………………

-………………………

(továbbiakban: Szolgáltatás). Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szolgáltatás ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

 1. A Vállalkozó kötelezettségei

A vállalkozó kötelezettsége e szerződéssel kapcsolatban:

-………………………

-………………………

 1. A Megrendelő kötelezettségei

A vállalkozó kötelezettsége e szerződéssel kapcsolatban:

-………………………

-………………………

 1. Vállalkozási díj

A jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatás vállalkozási díja összesen ………,- Ft +  ÁFA, azaz összesen …………….Ft.

A Szolgáltatás vállalkozási díjának kiegyenlítése az alábbi ütemezésben (a Vállalkozó számlájának ellenében …. napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták. A (rész)számla kiállításának feltétele minden esetben az adott (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás  minden esetben a (rész)számla mellékletét képezi.

Fizetési ütemezés:

 1. részszámla összege:………esedékessége: ……………………..feltétele………………………
 2. részszámla összege:………esedékessége: ……………………..feltétele………………………
 3. végszámla összege:………esedékessége:………………………. feltétele………………………

Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkori Ptk-ban szereplő mértékű kamatot számolja fel késedelmi kamatként.

 1. A sikeres teljesítés feltételei
 • A munka szerződésszerű megvalósítása
 • Az előírt szabványoknak, előírásoknak, ……. -nak való megfelelés
 • A szükséges dokumentumot, dokumentációk átadása
 • A jogszabályok által előírt teljesítmény-nyilatkozatok
 • ………………..
 1. Egyéb feltételek
 • …………………..
 • …………………..
 • …………………..
 • …………………..

Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba.

A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló Szolgáltatási szerződésre vonatkozó rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Kelt: …………….

…………………….                                                    ……………………………..

Megrendelő                                                               Vállalkozó

 

Szeretettel,

Tomori Nóra, karrier tanácsadó, életvezetési tanácsadó, karrier coach